కార్డు నెంబర్: 851LS
చదువు:B.E. (Civil
వృత్తి:Asst. EE
జీతం:6.0 lacs
పుట్టిన తేది:28.12.1994
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:5' - 5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jhataroopa
కార్డు నెంబర్: 852LS
చదువు:B.Tech.(ECE)
వృత్తి:S W E
జీతం:3.6 lacs
పుట్టిన తేది:18.9.1993
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Hastha-4
ఎత్తు:5' -4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Upakalpa
కార్డు నెంబర్: 853LS
చదువు:M.Sc. (Biotech)
వృత్తి:Biotech
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:12.01.1994
పుట్టిన సమయం:6.21 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-1
ఎత్తు:5' -4
రంగు:Fair
గోత్రం:Manubrahma
కార్డు నెంబర్: 854LS
చదువు:M.Tech.(Civil)
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:28.01.1991
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Punarvasu-1
ఎత్తు:5' - 0"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Kardhama
కార్డు నెంబర్: 855LS
చదువు:M. Planning
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:13.02.1997
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5' -8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 856LS
చదువు:M.Tech.(Civil)
వృత్తి:JRF
జీతం:30,000/-
పుట్టిన తేది:05.12.1992
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Revathi-4
ఎత్తు:5' - 2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 857LS
చదువు:BBM, MBA
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:18.11.1992
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Pubba-1
ఎత్తు:5' - 2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 859LS
చదువు:10th
వృత్తి:Tailoring
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:02.11.1992
పుట్టిన సమయం:N/A1
నక్షిత్రం:Rohini-2
ఎత్తు:5' - 2
రంగు:Fair
గోత్రం:Takshaka
కార్డు నెంబర్: 860LS
చదువు:MCA
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:31.07.1995
పుట్టిన సమయం:11.30 PM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5' -4
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga
కార్డు నెంబర్: 861LS
చదువు:MBA
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:07.11.1993
పుట్టిన సమయం:11.35 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-3
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:Fair
గోత్రం:Bhoktavemana
కార్డు నెంబర్: 864LS
చదువు:B.Sc
వృత్తి:Sr. Exec
జీతం:12,000/-
పుట్టిన తేది:14.03.1985
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Moola-4
ఎత్తు:5' - 1"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Bhavabhodhaka
కార్డు నెంబర్: 865LS
చదువు:B.Tech.(CSE)
వృత్తి:Asst. Commr
జీతం:8.5 lacs
పుట్టిన తేది:28.02.1991
పుట్టిన సమయం:9.25 AM
నక్షిత్రం:Magha-3
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:Fair
గోత్రం:Nigama
కార్డు నెంబర్: 866LS
చదువు:B.Sc. & Steno
వృత్తి:Pvt. Steno
జీతం:10,000/-
పుట్టిన తేది:28.01.1995
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Moola-4
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Silpighana
కార్డు నెంబర్: 867LS
చదువు:B.Sc. , D.Ed.
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:17.11.1996
పుట్టిన సమయం:8.14 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-3
ఎత్తు:5' - 5
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 868LS
చదువు:B.com., MBA
వృత్తి:Temp job
జీతం:10,000/-
పుట్టిన తేది:24.09.1989
పుట్టిన సమయం:2.00 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-1
ఎత్తు:5' - 6 1/2
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 871LS
చదువు:MBA
వృత్తి:Pvt. Job
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:08.12.1984
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Rohini-3
ఎత్తు:5' - 2"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Vamadeva
కార్డు నెంబర్: 872LS
చదువు:B.Tech(ECE)
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:23.06.1994
పుట్టిన సమయం:7.55 AM
నక్షిత్రం:Moola-1
ఎత్తు:5' - 5
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 874LS
చదువు:B. Pharmacy
వృత్తి:Lab Asst
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:23-09-1993
పుట్టిన సమయం:4.45 AM
నక్షిత్రం:Moola-2
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 878LS
చదువు:B.Sc. B.Ed.
వృత్తి:Pvt. School tea
జీతం:9000/-
పుట్టిన తేది:27.05.1980
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Swathi-3
ఎత్తు:5' - 5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 881LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:07.11.1992
పుట్టిన సమయం:11.51 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-4
ఎత్తు:5' - 4
రంగు:Fair
గోత్రం:Swethanga
కార్డు నెంబర్: 883LS
చదువు:B.Pharmacy
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:23.08.1995
పుట్టిన సమయం:8.26 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5' - 5
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Arhantha
కార్డు నెంబర్: 888LS
చదువు:M.Com
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:03.08.1991
పుట్టిన సమయం:4.10 AM
నక్షిత్రం:Aswani-4
ఎత్తు:5' - 6
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:vidhaatamanu
కార్డు నెంబర్: 890LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-Hyd
జీతం:5.0 Lacs
పుట్టిన తేది:31.01.1994
పుట్టిన సమయం:5.45 AM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5' - 4
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 893LS
చదువు:B.Sc.(Comp)
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:18.12.1990
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Moola-4
ఎత్తు:5' - 0
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 896LS
చదువు:MBA
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:16.08.1990
పుట్టిన సమయం:9.45 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5' - 2
రంగు:Fair
గోత్రం:Bhubala
కార్డు నెంబర్: 897LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:01.01.1992
పుట్టిన సమయం:8.47 AM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5' - 4
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Khandava
కార్డు నెంబర్: 900LS
చదువు:M.A. (Eng.) Lit
వృత్తి:Pvt. School tea
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది: 08.05.1987
పుట్టిన సమయం:1.20 PM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5' - 4
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 901LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:N/A
జీతం:N/A
పుట్టిన తేది:02.09.1991
పుట్టిన సమయం:12.00 NOON
నక్షిత్రం:Rohini
ఎత్తు:5' - 0
రంగు:White
గోత్రం:Manuvisva
కార్డు నెంబర్: 905LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:SHPL, VIZAG
జీతం:17,000/-
పుట్టిన తేది:15.07.1992
పుట్టిన సమయం:01.10 AM
నక్షిత్రం:uttarashadha-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 906LS
చదువు:M.Sc. (Biotech)
వృత్తి:Lab In-charge in Coastal Corpn. Ltd.
జీతం:25,000/-
పుట్టిన తేది:12.09.1987
పుట్టిన సమయం:9.27 AM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 907LS
చదువు:B.Tech (EEE)
వృత్తి:HDFC - B'lore
జీతం:24,000/-
పుట్టిన తేది:28.05.1994
పుట్టిన సమయం:9.00 AM
నక్షిత్రం:uttarashadha-2
ఎత్తు:5' - 4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Subharnasa
కార్డు నెంబర్: 908LS
చదువు:10th
వృత్తి:NA
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:01.03.1999
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5' - 1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Shubhanetra
కార్డు నెంబర్: 910LS
చదువు:M.Sc. (Computers)
వృత్తి:Manager -IT, Tata Orgn.,
జీతం:22,000/-
పుట్టిన తేది:28.05.1995
పుట్టిన సమయం:4.30 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 911LS
చదువు:10th
వృత్తి:NA
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:21.03.1992
పుట్టిన సమయం:10 AM
నక్షిత్రం:Swathi-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 914LS
చదువు:B.Sc., MBA
వృత్తి:Berkadia Services, Hyderabad
జీతం:30,000/-
పుట్టిన తేది:23.11.1988
పుట్టిన సమయం:8 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Paraarchitha
కార్డు నెంబర్: 915LS
చదువు:B.Com
వృత్తి:NA
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:17.07.1994
పుట్టిన సమయం:5.50 PM
నక్షిత్రం:Visakha
ఎత్తు:5' - 4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Padmadaksha
కార్డు నెంబర్: 916LS
చదువు:B.Tech. (CSC)
వృత్తి:NA
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:09.10.1992
పుట్టిన సమయం:5.30 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5' - 1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Thapasya
కార్డు నెంబర్: 917LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:Hub International, Vijayawada
జీతం:12,000/-
పుట్టిన తేది:23.10.1994
పుట్టిన సమయం:12.30 PM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-8
రంగు:Fair
గోత్రం:Vasthupurusha
కార్డు నెంబర్: 920LS
చదువు:B.Sc., (Comp.), M.A. (English)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:23.01.1997
పుట్టిన సమయం:6.10 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 923LS
చదువు:B. Com. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:11.12.1994
పుట్టిన సమయం:2 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:4'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Khandava Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 924LS
చదువు:M.Com.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:31.1.1986
పుట్టిన సమయం:7.05 AM
నక్షిత్రం:Hasta-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 925LS
చదువు:M.Sc.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:11.02.1994
పుట్టిన సమయం:9.35 PM
నక్షిత్రం:Satabhisham-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Tejobrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 927LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:06.03.1996
పుట్టిన సమయం:3.03 AM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Puranjayabrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 928LS
చదువు:MBBS, Pursuing MD - 2nd year
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:04.06.1990
పుట్టిన సమయం:12.10 AM
నక్షిత్రం:Chitta-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Bramarushi
కార్డు నెంబర్: 930LS
చదువు:B.Com., MBA (Finance)
వృత్తి:Data Entry Operator,
జీతం:10,000/-
పుట్టిన తేది:14.12.1991
పుట్టిన సమయం:2.30 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Desikamanu
కార్డు నెంబర్: 932LS
చదువు:M.Sc., B.Ed.,
వృత్తి:Pvt. School Teacher
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:27.12.1986
పుట్టిన సమయం:8.30 PM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Prabhonnatha
కార్డు నెంబర్: 933LS
చదువు:M.Sc. (Phsychology)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:10.06.1996
పుట్టిన సమయం:03.30 PM
నక్షిత్రం:Revathi-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 934LS
చదువు:MBA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.05.1988
పుట్టిన సమయం:1.55 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 935LS
చదువు:10th
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:25.9.1195
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Uttarabadra-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:fair
గోత్రం:bharadwaja Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 937LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-Infosis, Hyderabad
జీతం:40,000/-
పుట్టిన తేది:04.12.1995
పుట్టిన సమయం:8.55 PM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:viswadatta
కార్డు నెంబర్: 941LS
చదువు:B.Sc., B.Ed.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:22.06.1987
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Govardhana
కార్డు నెంబర్: 942LS
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE-JP Marcon, Hyderabad
జీతం:1.30 lacs/month
పుట్టిన తేది:23.09.1983
పుట్టిన సమయం:2.30 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswajna
కార్డు నెంబర్: 943LS
చదువు:B.Tech. (IT)
వృత్తి:SWE-Capgemini, B'lore
జీతం:Rs. 40,000/month
పుట్టిన తేది:11.02.1992
పుట్టిన సమయం:12.45 AM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Khandava Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 944LS
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE-CSSI- Hyderabad
జీతం:Rs.20,000/-
పుట్టిన తేది:10.06.1989
పుట్టిన సమయం:8.30 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Desikamanu
కార్డు నెంబర్: 946LS
చదువు:MBBS, PGD
వృత్తి:Doctor in Apolo Hospitals
జీతం:Rs.30,000/-
పుట్టిన తేది:04.05.1987
పుట్టిన సమయం:2.00 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suthakshitha
కార్డు నెంబర్: 947LS
చదువు:M.A., B.Ed.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:30.09.1981
పుట్టిన సమయం:01.28 AM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 948LS
చదువు:BPT
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:14.01.1990
పుట్టిన సమయం:12.48 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 950LS
చదువు:MBA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:09.04.1988
పుట్టిన సమయం:1.20 PM
నక్షిత్రం:Poorvashadha-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Adityasena
కార్డు నెంబర్: 950LS
చదువు:MBA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:09.04.1988
పుట్టిన సమయం:1.20 PM
నక్షిత్రం:Poorvashadha-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Adityasena
కార్డు నెంబర్: 951LS
చదువు:M.S.(CSE)
వృత్తి:SWE - Johnson & Johnson IT Solutions
జీతం:$ 70 K
పుట్టిన తేది:11.01.1992
పుట్టిన సమయం:1.08 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-4
ఎత్తు:5'- 4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:
కార్డు నెంబర్: 952LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-Accenture, Hyderabad
జీతం:Rs.20,000/-
పుట్టిన తేది:27.07.1995
పుట్టిన సమయం:1.25 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 953LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:GUDA OFFICE, KAKINADA
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:14.01.1991
పుట్టిన సమయం:4.30 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 956LS
చదువు:B.Tech. (IT)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:20.01.1995
పుట్టిన సమయం:7.21 AM
నక్షిత్రం:Pubba-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sourishi
కార్డు నెంబర్: 957LS
చదువు:B.Com
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:29.12.1992
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Satabhisham
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 958LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:26.04.1993
పుట్టిన సమయం:9.45 PM
నక్షిత్రం:Arudra-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Apoornasa
కార్డు నెంబర్: 959LS
చదువు:B.Tech
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:19.11.1987
పుట్టిన సమయం:
నక్షిత్రం:Swathi
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 960LS
చదువు:D.Ed.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:14.10.1995
పుట్టిన సమయం:2.36 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Vidhathamanu
కార్డు నెంబర్: 961LS
చదువు:B.Tech. (EEE)
వృత్తి:SWE - Visakhapatnam
జీతం:25,000/-
పుట్టిన తేది:20.09.1991
పుట్టిన సమయం:2.33 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 963LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Tech. Analysis
జీతం:50,000/-
పుట్టిన తేది:27-121992
పుట్టిన సమయం:2.15 PM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Thakshasa
కార్డు నెంబర్: 965LS
చదువు:M.A., B.Ed.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27-07-1988
పుట్టిన సమయం:7 AM
నక్షిత్రం:Revathi-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 966LS
చదువు:B.Com.(Computers), TTC
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:09.07.1987
పుట్టిన సమయం:12.40 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 967LS
చదువు:D. Pharmacy
వృత్తి:Pvt. Hospital
జీతం:12,000/-
పుట్టిన తేది:29.05.1996
పుట్టిన సమయం:12.36 PM
నక్షిత్రం:Chitta-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:white
గోత్రం:Viswarushi
కార్డు నెంబర్: 969LS
చదువు:M.Tech.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:13.03.1991
పుట్టిన సమయం:2.10 PM
నక్షిత్రం:Dhanista-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Telupu
గోత్రం:Adithya
కార్డు నెంబర్: 973LS
చదువు:MBA (HR & Marketing)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:19.11.1992
పుట్టిన సమయం:1.55 AM
నక్షిత్రం:Pubba-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:kardhama Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 974LS
చదువు:M.A., B.Ed.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:08.01.1987
పుట్టిన సమయం:6.30 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Madhubrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 975LS
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.09.1988
పుట్టిన సమయం:5.30 AM
నక్షిత్రం:Visakha-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Pratyasha
కార్డు నెంబర్: 976LS
చదువు:MCA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:04.04.1995
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kowshika
కార్డు నెంబర్: 977LS
చదువు:B.Tech. (Civil), - IIT- Nuziveedu
వృత్తి:Civil Engineer, AECOM-HYDERABAD
జీతం:25,000/-
పుట్టిన తేది:09.10.1993
పుట్టిన సమయం:8.15 PM
నక్షిత్రం:pUSHYAMI-4
ఎత్తు:
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanagasa
కార్డు నెంబర్: 979LS
చదువు:Inter Discontinued
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:13.07.1970
పుట్టిన సమయం:10.50 PM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:4'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 980LS
చదువు:M.Sc. (Maths)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.08.1987
పుట్టిన సమయం:11.30 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-2
ఎత్తు:5'- 2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vinaya Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 982LS
చదువు:B.Sc., B.Ed.
వృత్తి:Teaching & Tailoring
జీతం:5,000/-
పుట్టిన తేది:12.02.1993
పుట్టిన సమయం:8.10 AM
నక్షిత్రం:Swathi-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 983LS
చదువు:M.Tech. (EEE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:14.12.95
పుట్టిన సమయం:11.06 PM
నక్షిత్రం:Pubba-4
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parna Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 986LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:09.07.1996
పుట్టిన సమయం:12.05 PM
నక్షిత్రం:Aslesha-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Viswakara
కార్డు నెంబర్: 987LS
చదువు:Inter
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:20.03.1989
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Aswini-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 989LS
చదువు:MBA
వృత్తి:HR Executive, Hyderabad
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:20.09.1994
పుట్టిన సమయం:11.30 AM
నక్షిత్రం:Visakha-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 990LS
చదువు:B.Com.(Computers), M.A. (English)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:08.01.1994
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Athidhaatha
కార్డు నెంబర్: 992LS
చదువు:Inter
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:03.05.1996
పుట్టిన సమయం:7.20 AM
నక్షిత్రం:Swathi-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sankhyayana
కార్డు నెంబర్: 994LS
చదువు:B.Sc. (Computers0
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:11.04.1999
పుట్టిన సమయం:9.40 PM
నక్షిత్రం:Dhanishta-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 997LS
చదువు:B.Tech (ECE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:19.12.1986
పుట్టిన సమయం:2.30 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-3
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Red
గోత్రం:Santhimathi
కార్డు నెంబర్: 998LS
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:21.11.1995
పుట్టిన సమయం:6.15 PM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:4'-9"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Kardhana
కార్డు నెంబర్: 999LS
చదువు:B.A., LLB
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:14.04.1997
పుట్టిన సమయం:12.30 AM
నక్షిత్రం:Arudra-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sankyayana
కార్డు నెంబర్: 1002LS
చదువు:Diploma (ECE)
వృత్తి:Infra Specialist - Congnizent
జీతం:9.0 lacs/Anum
పుట్టిన తేది:20.08.1988
పుట్టిన సమయం:8.00 PM
నక్షిత్రం:Revathi-3
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Bhrungarushi
కార్డు నెంబర్: 1003LS
చదువు:B.Tech (ECE)
వృత్తి:SWE - Purple Talk - Hyderabad
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:29.01.1997
పుట్టిన సమయం:5.10 PM
నక్షిత్రం:Hasta-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1004LS
చదువు:B.Sc. (Chemistry)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:06.04.1993
పుట్టిన సమయం:11.20 AM
నక్షిత్రం:Hasta-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1005LS
చదువు:M.D. (Homoeo)
వృత్తి:Pursuing MD
జీతం:4.2 lacs/anum (stifu
పుట్టిన తేది:06.11.1993
పుట్టిన సమయం:10.05 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-2
ఎత్తు:5'-2
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Visvabhadra
కార్డు నెంబర్: 1007LS
చదువు:MBBS
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27.07.1996
పుట్టిన సమయం:3.30 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Red
గోత్రం:Kousala
కార్డు నెంబర్: 1008LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:07.10.1986
పుట్టిన సమయం:2.30 PM
నక్షిత్రం:Punarvasu-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Dvijadharma Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1009LS
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.03.1997
పుట్టిన సమయం:4.55 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2
ఎత్తు:5'-0
రంగు:Red
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1010LS
చదువు:Degree 1st year
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:06.12.2001
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Aaslesha-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manibhadra
కార్డు నెంబర్: 1011LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:Pvt. Job
జీతం:9000/-
పుట్టిన తేది:03.05.1985
పుట్టిన సమయం:9 PM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Red
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1013LS
చదువు:M.com.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:29.07.1989
పుట్టిన సమయం:2.30 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5' - 0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1015LS
చదువు:M. Arch - SPA - New Delhi
వృత్తి:Architecture
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:15.09.1993
పుట్టిన సమయం:1.35 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Red
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1017LS
చదువు:M.E. (ECE)
వృత్తి:Anewa Engineer
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:17.08.1991
పుట్టిన సమయం:9-08 PM
నక్షిత్రం:Anooradha-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1018LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.04.1997
పుట్టిన సమయం:5.32 PM
నక్షిత్రం:Aaslesha-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Red
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1020LS
చదువు:CA final
వృత్తి:Phoenix Global Trade Solutions, Hyderabad
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:17.12.1997
పుట్టిన సమయం:9.58 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Red
గోత్రం:Viswamayi
కార్డు నెంబర్: 1021LS
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27.10.1998
పుట్టిన సమయం:5.15 AM
నక్షిత్రం:Purvashada-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1022LS
చదువు:M.B.B.S., PG Studying
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:03.02.1990
పుట్టిన సమయం:11.25 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Chitradharma Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1023LS
చదువు:MCA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:29.08.1991
పుట్టిన సమయం:8.45 AM
నక్షిత్రం:Revathi-1
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Bharadwaja
కార్డు నెంబర్: 1024LS
చదువు:B.Pharmacy
వృత్తి:Southern Land Global Solutions, Hyderabad
జీతం:50,000/-
పుట్టిన తేది:18.02.1993
పుట్టిన సమయం:11.00 PM
నక్షిత్రం:Uttarashadha-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1025LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:03.02.1993
పుట్టిన సమయం:7.05 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Vasthoshpathi
కార్డు నెంబర్: 1026LS
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:18.04.1993
పుట్టిన సమయం:2.05 AM
నక్షిత్రం:Satabhisham-4
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devala Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1029LS
చదువు:B.Tech (CSE)
వృత్తి:SWE - TCS - Hyderabad
జీతం:8.0 Lacs/Anum
పుట్టిన తేది:27.04.1994
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Visakha-4
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1030LS
చదువు:B.Tech. (EEE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:02.11.1995
పుట్టిన సమయం:3.24 PM
నక్షిత్రం:Satabhisham-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1031LS
చదువు:MBA
వృత్తి:Pvt School Teacher
జీతం:10,000/-
పుట్టిన తేది:29.09.1995
పుట్టిన సమయం:4.30 PM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1033LS
చదువు:B.Com., MBA, LLB, LLM
వృత్తి:Lecturar - Law college - Rajahmundry
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:13.01.1982
పుట్టిన సమయం:5.00 PM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Thaksha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1036LS
చదువు:M.A. Socialogy
వృత్తి:Temp Job Addl. Program officer, Rural Development
జీతం:24,000/-
పుట్టిన తేది:28.05.1984
పుట్టిన సమయం:3.30 AM
నక్షిత్రం:Aswini-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jayasena
కార్డు నెంబర్: 1037LS
చదువు:B.Sc. (Computers), D.Ed.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:03.06.1994
పుట్టిన సమయం:11.11 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:jayadanva
కార్డు నెంబర్: 1038LS
చదువు:M.E. (Structural Engg.) , Pursuing Ph.D. in Civil
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:12.08.1992
పుట్టిన సమయం:8.45 PM
నక్షిత్రం:Sravanam - 3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1039LS
చదువు:Degree Discontinued
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:18.02.1994
పుట్టిన సమయం:4.15 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1040LS
చదువు:B.Sc. (Computers), PGDCA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.06.1989
పుట్టిన సమయం:3.55 PM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:vanaja Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1042LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27.10.1997
పుట్టిన సమయం:8.45 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1043LS
చదువు:M.Sc. (Computers)
వృత్తి:Lecturar - Aaditya College
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:08.12.1995
పుట్టిన సమయం:3.20 PM
నక్షిత్రం:Aaruda-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1046LS
చదువు:M.Sc., B.Ed.,
వృత్తి:Lecturar
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.02.-1989
పుట్టిన సమయం:3.45 AM
నక్షిత్రం:Hastha-
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jaiputra Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1047LS
చదువు:M.A.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:22-09-1990
పుట్టిన సమయం:11-58 AM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1048LS
చదువు:B.A (OL)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:08-12-1997
పుట్టిన సమయం:1.15 AM
నక్షిత్రం:Sathabhisham - 1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Jayasena
కార్డు నెంబర్: 1051LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:21.11.1997
పుట్టిన సమయం:8.25 PM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manibhadra
కార్డు నెంబర్: 1052LS
చదువు:MCA
వృత్తి:Kapil Chits
జీతం:25,000/-
పుట్టిన తేది:13.12.1990
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Visakha-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Vamsapala
కార్డు నెంబర్: 1053LS
చదువు:MA (English)
వృత్తి:HSBC BANK, VIZAG
జీతం:30,000/-
పుట్టిన తేది:08.05.1983
పుట్టిన సమయం:10 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Mamanyu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1054LS
చదువు:10th class
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:22.10.1986
పుట్టిన సమయం:11.45 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Deviputra Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1055LS
చదువు:B.Tech (ECE),
వృత్తి:HR, Hyderabad
జీతం:3.2 Lacs/ anum
పుట్టిన తేది:5-4-95
పుట్టిన సమయం:10.45 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jnanabhadra
కార్డు నెంబర్: 1056LS
చదువు:Degree 2nd year studying
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.05.2002
పుట్టిన సమయం:1.05 PM
నక్షిత్రం:Aaruda-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1057LS
చదువు:B.A.
వృత్తి:Computer Operator
జీతం:6,000
పుట్టిన తేది:12.06.1992
పుట్టిన సమయం:5.30 AM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1058LS
చదువు:M.A., B.Ed
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:23.10.1990
పుట్టిన సమయం:1.00 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Basvantha
కార్డు నెంబర్: 1059LS
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:23.1.94
పుట్టిన సమయం:7.30 AM
నక్షిత్రం:Rohini-2,
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jayasena
కార్డు నెంబర్: 1060LS
చదువు:BBA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:25.11.1999
పుట్టిన సమయం:2.45 PM
నక్షిత్రం:Aaruda-4
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manyapathi
కార్డు నెంబర్: 1061LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:25.12.1994
పుట్టిన సమయం:9.20 PM
నక్షిత్రం:Uttara-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1062LS
చదువు:M.Sc. (Organic Chemistry)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:15.09.1994
పుట్టిన సమయం:7.00 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-2
ఎత్తు:5'-2
రంగు:Fair
గోత్రం:Desika manu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1063LS
చదువు:M.A.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.01.1985
పుట్టిన సమయం:2.30 AM
నక్షిత్రం:Satabhisham-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:white
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1064LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:15.05.1995
పుట్టిన సమయం:8.54 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:4' - 8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parna Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1065LS
చదువు:B.Com.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:10.01.1999
పుట్టిన సమయం:6.05 AM
నక్షిత్రం:Chitta-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1066LS
చదువు:10th class
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.10.1993
పుట్టిన సమయం:
నక్షిత్రం:Chitta-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:viswajna
కార్డు నెంబర్: 1067LS
చదువు:MBA (Finance)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:20.12.1991
పుట్టిన సమయం:8.00 PM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1068LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE- Capgemini, Chennai
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:31.08.1997
పుట్టిన సమయం:2.26 AM
నక్షిత్రం:Aaslesha-1
ఎత్తు:5'-3
రంగు:Fair
గోత్రం:Devabhadra Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1069LS
చదువు:B.Sc., B.L.,
వృత్తి:Jr. Advocate
జీతం:NA
పుట్టిన తేది:3.08.1994
పుట్టిన సమయం:6.24 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:4'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vidhatvamanu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1070LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-TCS-HYDERABAD
జీతం:3.5 lacs/month
పుట్టిన తేది:14.02.1998
పుట్టిన సమయం:8.30 AM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Desika manu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1071LS
చదువు:MBA
వృత్తి:SAP Consultant - TCS- HYD
జీతం:6.5 lacs / anum
పుట్టిన తేది:24.01.1993
పుట్టిన సమయం:7.45 PM
నక్షిత్రం:Dhanishta-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Desika manu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1072LS
చదువు:MCA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.08.1993
పుట్టిన సమయం:3.21 AM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1073LS
చదువు:M.Sc. (Chemistry)
వృత్తి:Chemist -
జీతం:26,000/-
పుట్టిన తేది:
పుట్టిన సమయం:
నక్షిత్రం:
ఎత్తు:
రంగు:
గోత్రం:
కార్డు నెంబర్: 1074LS
చదువు:M.Sc. (Chemistry)
వృత్తి:Chemist - Reddy's Laboratory, Visakhapatnam
జీతం:26,000/-
పుట్టిన తేది:11.02.1993
పుట్టిన సమయం:2.30 PM
నక్షిత్రం:Chitta-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1075LS
చదువు:Inter
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:19.06.1995
పుట్టిన సమయం:11.00 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-1
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Visvakara
కార్డు నెంబర్: 1076LS
చదువు:M.Sc.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:12.01.1989
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:white
గోత్రం:bhanumathi
కార్డు నెంబర్: 1077LS
చదువు:Inter,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:26-06-1982
పుట్టిన సమయం:4.15 AM
నక్షిత్రం:Makha-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1078LS
చదువు:B.Tech.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:25.07.1999
పుట్టిన సమయం:8.15 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:sourasena
కార్డు నెంబర్: 1080LS
చదువు:MCA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:17.12.1993
పుట్టిన సమయం:10.55 PM
నక్షిత్రం:Dhanishta-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Pravara Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1081LS
చదువు:B.Com.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:13.05.1998
పుట్టిన సమయం:12.03 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manusha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1082LS
చదువు:B. Tech. (IT)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.09.1997
పుట్టిన సమయం:8.42 AM
నక్షిత్రం:Arudra-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1083LS
చదువు:B.Tech. (CSE), MBA
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:19-12-1994
పుట్టిన సమయం:01.25 PM
నక్షిత్రం:Arudra-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1084LS
చదువు:10th
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:15.07.1989
పుట్టిన సమయం:5.12 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1085LS
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:12-07-1998
పుట్టిన సమయం:12.17 AM
నక్షిత్రం:SRAVANAM
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1086LS
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE-CONTENCRIX, Visakhapatnam
జీతం:25,000/-
పుట్టిన తేది:08.09.1995
పుట్టిన సమయం:01.05 AM
నక్షిత్రం:SRAVANAM
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Aaditya Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1087LS
చదువు:M. Com.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:18.03.1994
పుట్టిన సమయం:1.45 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:white
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1088LS
చదువు:M.Sc., (Organic Chemistry)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:15.09.1994
పుట్టిన సమయం:7.00 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-2
ఎత్తు:5'-2
రంగు:white
గోత్రం:Desikamanu
కార్డు నెంబర్: 1089LS
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27-04-1992
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Sathabisham-3
ఎత్తు:5-4"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Parishyanga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1090LS
చదువు:10th
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:20-11-2001
పుట్టిన సమయం:2.11 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-4
ఎత్తు:5-0"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Vamadeva Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1091LS
చదువు:Inter, D.Ed.
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:08.11.1993
పుట్టిన సమయం:2.00 PM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Ahabhonasa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1092LS
చదువు:B.Sc.,
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:24.05.2000
పుట్టిన సమయం:1.15 PM
నక్షిత్రం:SRAVANAM-2
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:white
గోత్రం:Yagnika Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1093LS
చదువు:B.Sc. (IInd Year)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:02.08.2000
పుట్టిన సమయం:4.30 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sudarsana
కార్డు నెంబర్: 1094LS
చదువు:B.Tech
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:01-09-1998
పుట్టిన సమయం:9.18 AM
నక్షిత్రం:Moola-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Thejodharma
కార్డు నెంబర్: 1095LS
చదువు:B.Tech. (ECE), Trained in VLSI & Embedded system
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27.10.1994
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5-0"
రంగు:white
గోత్రం:Viswajna
కార్డు నెంబర్: 1096LS
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:23.9.1994
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1097LS
చదువు:M.Sc. (Organic Chemistry)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:16.07.1989
పుట్టిన సమయం:8.40 PM
నక్షిత్రం:Moola-2
ఎత్తు:5'-2
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Lokeshu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1098LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:5-7-1998
పుట్టిన సమయం:6.31 AM
నక్షిత్రం:Visakha-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1099LS
చదువు:B.Tech. (Civil)
వృత్తి:Engg. Asst., Village Sachivalayam
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:18.05.1997
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Hastha-4
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:madhubrahma
కార్డు నెంబర్: 1100LS
చదువు:BDS
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:27.11.1996
పుట్టిన సమయం:4.30 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vibhrajitha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1101LS
చదువు:B.Sc. (Agriculture)
వృత్తి:Village Agriculture assistant
జీతం:1.8 lacs/ anum
పుట్టిన తేది:17.06.1996
పుట్టిన సమయం:5.05 AM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1102LS
చదువు:7th class
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:03.09.2003
పుట్టిన సమయం:7.24 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Aparnasa
కార్డు నెంబర్: 1103LS
చదువు:Degree (Open University)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:29.01.2001
పుట్టిన సమయం:08.55 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1104LS
చదువు:B.Tech. (Chem. Engr.)
వృత్తి:Associate Test Engineer, Korio, Hyderabad
జీతం:5.0 Lacs/ Anum
పుట్టిన తేది:18.05.1996
పుట్టిన సమయం:6.12 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sreemukha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1105LS
చదువు:M.Sc.. (Microbiology)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:07.09.1992
పుట్టిన సమయం:7.00 AM
నక్షిత్రం:Poorvashada-4
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1106LS
చదువు:B.Com. (Computers), Photo shop
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:11.05.1999
పుట్టిన సమయం:2.40 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanathkumara Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1107LS
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:31.01.2000
పుట్టిన సమయం:06.45 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1108LS
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Running Botique
జీతం:
పుట్టిన తేది:04.01.1991
పుట్టిన సమయం:5.30 PM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Takshu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1109LS
చదువు:B.Tech. (IT)
వృత్తి:SWE-Apex Convantage, Visakhapatnam
జీతం:20,000/-
పుట్టిన తేది:09-12-1988
పుట్టిన సమయం:1.15 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Vajrachetha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1110LS
చదువు:B.Sc. (Electronics)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:25.04.1996
పుట్టిన సమయం:2.20 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 1111LS
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:06.01.1991
పుట్టిన సమయం:10.10 AM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5-0"
రంగు:Brownish
గోత్రం:Vidhatrumanu
కార్డు నెంబర్: 1112LS
చదువు:MBA- Finance
వృత్తి:Aegies Pvt. Ltd., Hyderabad,
జీతం:15,000/-
పుట్టిన తేది:28.11.1995
పుట్టిన సమయం:7.45 AM
నక్షిత్రం:DHANISHTA-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:sumedhika Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1113LS
చదువు:D. Pharmacy
వృత్తి:
జీతం:
పుట్టిన తేది:09.12.1997
పుట్టిన సమయం:5.40 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-4
ఎత్తు:5-2"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Devabhadra

All Rights Reserved. Vishwa Brahmana Sangam, Rajahmundry
Designed By BSquare