కార్డు నెంబర్: 1294LD
చదువు:B.Sc. Discontd
వృత్తి:RMP doctor
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:14.10.1980
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Revati
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Bhoobhala
కార్డు నెంబర్: 1295LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Goldsmith
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:15.08.1987
పుట్టిన సమయం:11.10 PM
నక్షిత్రం:Asvini-4
ఎత్తు:5' - 5
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1296LD
చదువు:B.E.(EEE), MBA
వృత్తి:Sr. Executive
జీతం13.5 lacs
పుట్టిన తేది:06.05.1989
పుట్టిన సమయం:2.06 AM
నక్షిత్రం:Bharani-4
ఎత్తు:5'-10
రంగు:Fair
గోత్రం:Upakalpa
కార్డు నెంబర్: 1298LD
చదువు:B.Sc. (IT)
వృత్తి:Pvt. Job
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:21.09.1987
పుట్టిన సమయం:4.30 AM
నక్షిత్రం:Magha-3
ఎత్తు:5'- 6
రంగు:Redish
గోత్రం:Kousalya
కార్డు నెంబర్: 1299LD
చదువు:Inter, ITI
వృత్తి:Pvt. Job
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:14.06.1989
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'- 7"
రంగు:chamana chaya
గోత్రం:Vamadeva
కార్డు నెంబర్: 1302LD
చదువు:B.Sc., B.Ed., MCA
వృత్తి:Pvt College Lect.
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:30.05.1986
పుట్టిన సమయం:1.30 AM
నక్షిత్రం:Satabhisham-3
ఎత్తు:5'- 7
రంగు:Fair
గోత్రం:Aadityasena
కార్డు నెంబర్: 1308LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Carpentor
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:14.04.1987
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'- 6"
రంగు:Redish
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1311LD
చదువు:10th
వృత్తి:Medical Rep
జీతం14,000
పుట్టిన తేది:26.08.1986
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'- 5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vasthu Purusha
కార్డు నెంబర్: 1318LD
చదువు:10TH
వృత్తి:Travels
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:11.07.1980
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Arudra-2
ఎత్తు:5'- 8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1323LD
చదువు:Degree Distd
వృత్తి:comp. servicing
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:06.06.1985
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'- 5"
రంగు:chamana chaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1328LD
చదువు:M.Sc.(Tech.)
వృత్తి:Own Co. CEO
జీతం6.0 lacs
పుట్టిన తేది:05.01.1982
పుట్టిన సమయం:11.36 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:5'- 8
రంగు:Fair
గోత్రం:Upayajna
కార్డు నెంబర్: 1329LD
చదువు:MBA
వృత్తి:Asst. Mgr.
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:11.03.1990
పుట్టిన సమయం:4.14 PM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5'- 3
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1330LD
చదువు:M.Tech.
వృత్తి:Lecturar
జీతం27,000/-
పుట్టిన తేది:23.09.1991
పుట్టిన సమయం:2.17 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5'- 6
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1332LD
చదువు:Diploma
వృత్తి:Jewellary shop
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:21.08.1991
పుట్టిన సమయం:10.35 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-1
ఎత్తు:5'- 8
రంగు:Fair
గోత్రం:Jayasena
కార్డు నెంబర్: 1333LD
చదువు:B.Tech
వృత్తి:SWE
జీతం8.0 lacs
పుట్టిన తేది:18.9.1989
పుట్టిన సమయం:7.15 PM
నక్షిత్రం:Aswini-4
ఎత్తు:5'- 8
రంగు:Fair
గోత్రం:yajnapala
కార్డు నెంబర్: 1334LD
చదువు:10TH
వృత్తి:Own Mobile shop
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:11.06.1985
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Purvabhadra-1
ఎత్తు:5'- 8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1336LD
చదువు:B.Com
వృత్తి:Accountant
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:13.05.1979
పుట్టిన సమయం:8.00 AM
నక్షిత్రం:Purvabhadra-4
ఎత్తు:5' - 2
రంగు:Fair
గోత్రం:vidhaama
కార్డు నెంబర్: 1340LD
చదువు:PG in Constn
వృత్తి:Proj Mgr
జీతం18 lacs
పుట్టిన తేది:04.05.1987
పుట్టిన సమయం:8.10 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-3
ఎత్తు:5' -4
రంగు:Fair
గోత్రం:Khandava
కార్డు నెంబర్: 1344LD
చదువు:B.Sc. (Chem)
వృత్తి:Lab Techn
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:15.07.1982
పుట్టిన సమయం:4.30 PM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'- 5
రంగు:Fair
గోత్రం:Baspatva
కార్డు నెంబర్: 1348LD
చదువు:10th
వృత్తి:Business
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:29.08.1986
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'- 6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devabadra
కార్డు నెంబర్: 1350LD
చదువు:10th
వృత్తి:Sales Ex. Jewellary
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:24.05.1988
పుట్టిన సమయం:11.00 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-1
ఎత్తు:5'- 6
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1351LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Gold M/c. cutting
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:05.04.1990
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Magha-2
ఎత్తు:5'- 6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vajracheta
కార్డు నెంబర్: 1354LD
చదువు:B.Tech. (Aero)
వృత్తి:SWE
జీతం8.0 lacs
పుట్టిన తేది:12.09.1987
పుట్టిన సమయం:3.45 PM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'- 6
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1356LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:ANL Mgr-LOT
జీతం37,000/-
పుట్టిన తేది:25.03.1990
పుట్టిన సమయం:11.45 PM
నక్షిత్రం:Purvabhadra-2
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:Fair
గోత్రం:Yajnika
కార్డు నెంబర్: 1357LD
చదువు:MCA
వృత్తి:Lecturar
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:24.04.1989
పుట్టిన సమయం:6.42 PM
నక్షిత్రం:Jesta-2
ఎత్తు:5'- 5
రంగు:Fair
గోత్రం:Vithama
కార్డు నెంబర్: 1358LD
చదువు:MAB IIM
వృత్తి:Consultant -INCREFF
జీతం1.5 lacs
పుట్టిన తేది:13.04.1990
పుట్టిన సమయం:3.30 AM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5'-10
రంగు:Fair
గోత్రం:Upakalpa
కార్డు నెంబర్: 1361LD
చదువు:9th
వృత్తి:Bakery Cheff
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:27.12.1993
పుట్టిన సమయం:4.00 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2
ఎత్తు:5'- 7
రంగు:Fair
గోత్రం:Apoornasa
కార్డు నెంబర్: 1366LD
చదువు:10th
వృత్తి:Sales Rep
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:17.09.1988
పుట్టిన సమయం:1.34 PM
నక్షిత్రం:Aslesha-1
ఎత్తు:5'- 7
రంగు:Fair
గోత్రం:brungarushi
కార్డు నెంబర్: 1374LD
చదువు:MBA ( F & M)
వృత్తి:Sales Officer
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:09.08.1985
పుట్టిన సమయం:10.21 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:5'-11
రంగు:chamanachaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1375LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Lifting Supervisor
జీతం1.20 lacs
పుట్టిన తేది:25.08.1986
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Aswini-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:chamanachaya
గోత్రం:Sruthivardhana
కార్డు నెంబర్: 1378LD
చదువు:ITI
వృత్తి:Courier service
జీతం11,000/-
పుట్టిన తేది:11.01.1987
పుట్టిన సమయం:N/A
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'- 5"
రంగు:chamanachaya
గోత్రం:Viswakalpa
కార్డు నెంబర్: 1381LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE
జీతం10 lacs
పుట్టిన తేది:29.11.1992
పుట్టిన సమయం:1.13 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-2
ఎత్తు:5'- 6
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1382LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-CYIENT
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:22.06.1991
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Swathi-2
ఎత్తు:5' - 3
రంగు:chamanachaya
గోత్రం:Desikhamanu
కార్డు నెంబర్: 1387LD
చదువు:MA (Telugu), M.A. (Polytics)
వృత్తి:Furniture Contractor
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:20.09.1988
పుట్టిన సమయం:5 AM
నక్షిత్రం:uttarashadha-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Aadithya
కార్డు నెంబర్: 1389LD
చదువు:10th
వృత్తి:RMP Doctor
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:16.04.1987
పుట్టిన సమయం:6.20 PM
నక్షిత్రం:Anuradha-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1392LD
చదువు:10th
వృత్తి:Carpentor Meson
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:13-02-1992
పుట్టిన సమయం:8.30 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 1394LD
చదువు:B.Tech (EEE)
వృత్తి:Er. at VCS Quality Services, Amjar, Gujarat
జీతం55,000/-
పుట్టిన తేది:20.12.1984
పుట్టిన సమయం:9.10 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Paraarchitha
కార్డు నెంబర్: 1395LD
చదువు:B.Tech (CSE)
వృత్తి:SWE - BITIA Co., B'lore
జీతం8.7 lacs
పుట్టిన తేది:22.6.1990
పుట్టిన సమయం:10.40 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Prabhodaka Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1399LD
చదువు:10th
వృత్తి:Goldsmith
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:13.06.1994
పుట్టిన సమయం:7.16 PM
నక్షిత్రం:Aslesha-1
ఎత్తు:5' - 4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Devala Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1400LD
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE - APPS TEK CORPN, MICHIGAN, USA
జీతం5.0 LACS/MONTH
పుట్టిన తేది:06.02.1987
పుట్టిన సమయం:2.25 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1401LD
చదువు:MBA
వృత్తి:OTSI-SYM ADMIN, PALAKOLLU
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:25.09.1985
పుట్టిన సమయం:10.14 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswakara Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1412LD
చదువు:10th
వృత్తి:Carpentor
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:1961
పుట్టిన సమయం:4 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1418LD
చదువు:10th
వృత్తి:Painter
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:11.12.1982
పుట్టిన సమయం:6.30 PM
నక్షిత్రం:Chitta-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Viswakara
కార్డు నెంబర్: 1423LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Indian Army - Jammu
జీతం48,000/-
పుట్టిన తేది:31.10.1993
పుట్టిన సమయం:8.45 AM
నక్షిత్రం:Kruththika-1
ఎత్తు:6' - 0"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1424LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Own fabrication shop
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:26.03.1989
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1425LD
చదువు:MBA (HR)
వృత్తి:Temp job in SBI
జీతం22,000/-
పుట్టిన తేది:13.07.1987
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Hasta-2
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1426LD
చదువు:ITI
వృత్తి:CNC Programmer, Uma Industries, Hyderabad
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:29.11.1992
పుట్టిన సమయం:3.25 PM
నక్షిత్రం:Sravanam-3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1430LD
చదువు:M.Tech
వృత్తి:SWE-TCS, Hyderabad
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:17.08.1990
పుట్టిన సమయం:11.30 AM
నక్షిత్రం:Arudra-2
ఎత్తు:6' - 0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1432LD
చదువు:M.sc.(Physics)
వృత్తి:Pvt. College Lecturar
జీతం38,000/-
పుట్టిన తేది:28.05.1992
పుట్టిన సమయం:8.15 AM
నక్షిత్రం:Revati-1
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1433LD
చదువు:degree
వృత్తి:jyothishyam-vaasthu siddhanthi
జీతం60,000/-
పుట్టిన తేది:26.07.1978
పుట్టిన సమయం:10.26 AM
నక్షిత్రం:Aswini-1
ఎత్తు:6' - 2"
రంగు:Fair
గోత్రం:yajnika
కార్డు నెంబర్: 1434LD
చదువు:10th
వృత్తి:Electrician
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:10.03.1988
పుట్టిన సమయం:1.05 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vighanasa
కార్డు నెంబర్: 1435LD
చదువు:B.Com
వృత్తి:Stenographer, Diffence, Mumbai
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:14.01.1988
పుట్టిన సమయం:8.52 AM
నక్షిత్రం:Visakha-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1436LD
చదువు:M.Com.
వృత్తి:Automobile Business
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:08.12.1990
పుట్టిన సమయం:1.15 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Devala Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1437LD
చదువు:10th
వృత్తి:Salesman in cloth shop
జీతం7,000/-
పుట్టిన తేది:30.06.1987
పుట్టిన సమయం:10.30 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1439LD
చదువు:MCA, MBA
వృత్తి:Jr. Asst., Nannayya University, Rajahmundry
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:19.11.1982
పుట్టిన సమయం:10.36 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Brahmadeekshitarushi
కార్డు నెంబర్: 1443LD
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE- Care Corporate - Hyderabad
జీతంRs.40,000/-
పుట్టిన తేది:24.07.1989
పుట్టిన సమయం:4.35 PM
నక్షిత్రం:Revathi-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parna Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1447LD
చదువు:B.Tech.
వృత్తి:SWE-BSD Structural Engg. Pvt. Ltd., Hyd
జీతంRs.60,000/-
పుట్టిన తేది:04.06.1990
పుట్టిన సమయం:11.05 AM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1450LD
చదువు:B.Tech. (EEE)
వృత్తి:Kalyani Jewellers, Nellur
జీతంRs.30,000/-
పుట్టిన తేది:14.04.1991
పుట్టిన సమయం:11.15 AM
నక్షిత్రం:Revathi-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1453LD
చదువు:MCA
వృత్తి:Dyes Business
జీతంRs.60,000/month
పుట్టిన తేది:11.11.1991
పుట్టిన సమయం:2.55 AM
నక్షిత్రం:Poorvashadha-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:wheateesh
గోత్రం:Viswaroopa
కార్డు నెంబర్: 1456LD
చదువు:M.Tech. (EEE)
వృత్తి:SWE - Megnatech., Hyderabad
జీతంRs.30,000/-
పుట్టిన తేది:11.12.1989
పుట్టిన సమయం:1.35 PM
నక్షిత్రం:Kruththika-3
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sumitha
కార్డు నెంబర్: 1458LD
చదువు:10th
వృత్తి:Bus Driver
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:18.09.1989
పుట్టిన సమయం:12.30 AM
నక్షిత్రం:Bharani-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1461LD
చదువు:MBA (Finance)
వృత్తి:Accountant - Construction Co., Hyderabad
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:15.08.1988
పుట్టిన సమయం:2.00 AM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:adityarushi
కార్డు నెంబర్: 1462LD
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:clerk in Finance Co., Kakinada
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:16.04.1985
పుట్టిన సమయం:11.30 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1465LD
చదువు:B.Tech. (Mech)
వృత్తి:Engineer, Tata Co., Pune
జీతం45,000/-
పుట్టిన తేది:02.04.1993
పుట్టిన సమయం:9.45 PM
నక్షిత్రం:Aslesha-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Savarasena
కార్డు నెంబర్: 1466LD
చదువు:Degree Discontinued
వృత్తి:Finance / Travels business
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:30.10.1986
పుట్టిన సమయం:11.03 AM
నక్షిత్రం:Uttara-3
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1470LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Goldsmith
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:04.03.1989
పుట్టిన సమయం:9.10 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Madhubrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1471LD
చదువు:B.Tech.(NIT), IIM
వృత్తి:Team Leader, Accenture, B'lore
జీతం19.0 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:06.05.1988
పుట్టిన సమయం:6 AM
నక్షిత్రం:Moola-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 1472LD
చదువు:B.Sc., Hindi Pandit
వృత్తి:MPDO OFFICE
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:27.07.1984
పుట్టిన సమయం:11.45 PM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1473LD
చదువు:M.Sc. (Organic Chemistry)
వృత్తి:Andhra Petro Chemicals, Vizag
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:04.12.1986
పుట్టిన సమయం:5.45 AM
నక్షిత్రం:Poorvashadha-2
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1474LD
చదువు:M.Sc.., B.Ed.
వృత్తి:Professor, Central Institute, Lucknow
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:24.08.1985
పుట్టిన సమయం:4.56 PM
నక్షిత్రం:Satabisham-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1478LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Goldsmith
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:15.10.1991
పుట్టిన సమయం:8.10 AM
నక్షిత్రం:Poorvashadha-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ruchidattha
కార్డు నెంబర్: 1480LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:Data Scientist - Eye cubes, Hyderabad
జీతం12.0 lacs/anum
పుట్టిన తేది:06.10.1987
పుట్టిన సమయం:7.20 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Viswajna
కార్డు నెంబర్: 1481LD
చదువు:B. Arch.
వృత్తి:Architecture in Hyderabad
జీతం35,000/-
పుట్టిన తేది:28.10.1986
పుట్టిన సమయం:4.45 AM
నక్షిత్రం:Magha-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:bharadwaja Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1482LD
చదువు:10th
వృత్తి:Business
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:12.05.1992
పుట్టిన సమయం:7.02 PM
నక్షిత్రం:Aswini-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Vedantharushi
కార్డు నెంబర్: 1485LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:Photographer
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:14.05.1986
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Moola-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1487LD
చదువు:B.Com
వృత్తి:Interial Business
జీతం60,000/-
పుట్టిన తేది:21.01.1992
పుట్టిన సమయం:8.42 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-3
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manibhadra
కార్డు నెంబర్: 1490LD
చదువు:10th
వృత్తి:Bullet Bike Mechanic
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:07.12.1989
పుట్టిన సమయం:4.45 AM
నక్షిత్రం:Revathi-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1493LD
చదువు:B.Tech., MBA (IIM)
వృత్తి:Sector Manager - ICICI MUMBAI
జీతం20 lacs
పుట్టిన తేది:24.01.1992
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Uttara-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:white
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1495LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:Act Broad Band Co., Hyderabad
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:29.01.1987
పుట్టిన సమయం:5.30 AM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jayaraj Kumara Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1497LD
చదువు:M.Sc., M.Tech. IIT-Kharagpur,
వృత్తి:Pursuing Ph.D.
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:06.04.1986
పుట్టిన సమయం:4.05 AM
నక్షిత్రం:Purvabhadra-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparna
కార్డు నెంబర్: 1499LD
చదువు:10th
వృత్తి:Magazines Business
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:03.05.1971
పుట్టిన సమయం:8.00 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-2
ఎత్తు:5'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1501LD
చదువు:B.A. Discontinued
వృత్తి:Stickering Business
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:24.04.1986
పుట్టిన సమయం:2.00 PM
నక్షిత్రం:Swathi-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:sanatkumara
కార్డు నెంబర్: 1502LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:Editor in Thamada Media, Hyderabad
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:10.12.1989
పుట్టిన సమయం:9.00 AM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Vamadeva Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1504LD
చదువు:B.A.M.S., P.G. Diploma in Naturopathy
వృత్తి:Doctor in Pvt. Nursing Home
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:17.01.1988
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Moola-3
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 1509LD
చదువు:B.Tech (IT)
వృత్తి:SWE - CEI Co. Hyderabad
జీతం10.5 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:29.08.1986
పుట్టిన సమయం:2.20 PM
నక్షిత్రం:Mrigasira-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vidyabrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1511LD
చదువు:7th
వృత్తి:Welder
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:17.01.1992
పుట్టిన సమయం:11.30 AM
నక్షిత్రం:Hastha-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:sruthivardhana
కార్డు నెంబర్: 1513LD
చదువు:M.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE, HCL-CHENNAI
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:18.04.1992
పుట్టిన సమయం:3.45 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1514LD
చదువు:ITI
వృత్తి:Electrician
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:21.11.1994
పుట్టిన సమయం:6.15 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:sumantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1516LD
చదువు:10th
వృత్తి:Carpentor
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:07.02.1993
పుట్టిన సమయం:6.00 AM
నక్షిత్రం:Aslesha-3
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Bhavabodhaka Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1517LD
చదువు:5th class
వృత్తి:Goldsmith
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:02.08.1975
పుట్టిన సమయం:
నక్షిత్రం:
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Aadithya
కార్డు నెంబర్: 1520LD
చదువు:M.Tech
వృత్తి:Associate Lead - Global Logic Hyderabad
జీతం5.5 Lacs
పుట్టిన తేది:16.02.1992
పుట్టిన సమయం:7.55 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Mamanyu
కార్డు నెంబర్: 1525LD
చదువు:M.Tech. (Embedded Systems)
వృత్తి:SWE - INFOSIS-HYD
జీతం8.0 lacs
పుట్టిన తేది:15.03.1986
పుట్టిన సమయం:4.45 AM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Khandava Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1527LD
చదువు:Inter
వృత్తి:
జీతం
పుట్టిన తేది:28.05.1987
పుట్టిన సమయం:4.11 AM
నక్షిత్రం:Rohini-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1528LD
చదువు:ITI (Diesel Mechanic)
వృత్తి:Contract job in RTC
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:30.07.1991
పుట్టిన సమయం:3.55 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Jayasenabrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1529LD
చదువు:BCA
వృత్తి:Own Finance Business
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:23.09.1998
పుట్టిన సమయం:9.15 AM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Yajna brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1531LD
చదువు:10th class
వృత్తి:Gold polishing work
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:14.08.1986
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Anooradha-4
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1533LD
చదువు:B.Tech
వృత్తి:Asst. Bank Valuer
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:29.07.1980
పుట్టిన సమయం:5.30 PM
నక్షిత్రం:Dhanishta-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Paritha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1534LD
చదువు:10th class
వృత్తి:Carpentor - Auto service
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:24.07.1991
పుట్టిన సమయం:1.00 AM
నక్షిత్రం:Moola - 2
ఎత్తు:5'-1"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1539LD
చదువు:M.Sc. (Statistics)
వృత్తి:Asst. Manager - TCS - B'lore
జీతం1.5 lacs / Month
పుట్టిన తేది:28.06.1981
పుట్టిన సమయం:7.38 AM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1540LD
చదువు:10th class
వృత్తి:Silver work
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:14.11.1986
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Revathi-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1541LD
చదువు:B.Tech
వృత్తి:Lectular
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:22.11.1990
పుట్టిన సమయం:7.20 AM
నక్షిత్రం:Poorvashada-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vidhathrumanu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1543LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE- HP - B'lore
జీతం6.5 lacs
పుట్టిన తేది:17.05.1990
పుట్టిన సమయం:6.55 AM
నక్షిత్రం:Sravanam - 4
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Yajnika brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1546LD
చదువు:B.Sc. (Chemistry)
వృత్తి:Self Employeed
జీతం14,000/-
పుట్టిన తేది:07.03.1987
పుట్టిన సమయం:4.30 PM
నక్షిత్రం:Rohini-4
ఎత్తు:5'-11
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:koutinyasa
కార్డు నెంబర్: 1551LD
చదువు:B.Tech (ECE)
వృత్తి:Business - Dairy and canteens
జీతం1.5 lacs / Month
పుట్టిన తేది:27.12.1990
పుట్టిన సమయం:5.30 AM
నక్షిత్రం:Aswini-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:viswavijnana
కార్డు నెంబర్: 1552LD
చదువు:M.Com, MBA
వృత్తి:GST Auditor
జీతం32,000/-
పుట్టిన తేది:19.06.1990
పుట్టిన సమయం:10.30 AM
నక్షిత్రం:Bharani-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1552LD
చదువు:M.Com, MBA
వృత్తి:GST Auditor
జీతం32,000/-
పుట్టిన తేది:19.06.1990
పుట్టిన సమయం:10.30 AM
నక్షిత్రం:Bharani-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1553LD
చదువు:Degree Discontinued
వృత్తి:Computer Operator
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:27.10.1987
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Moola-4
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Bhrungarushi
కార్డు నెంబర్: 1560LD
చదువు:10th class
వృత్తి:Own kammari business
జీతం35,000/-
పుట్టిన తేది:28.11.1990
పుట్టిన సమయం:8.30 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Red
గోత్రం:Aparnasa
కార్డు నెంబర్: 1561LD
చదువు:10th class
వృత్తి:own carpentry work
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:21.12.1993
పుట్టిన సమయం:7.10 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1562LD
చదువు:ITI Electrical
వృత్తి:Operator - Aparna Enterprises, Samarlakota
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:29.07.1987
పుట్టిన సమయం:5.11 AM
నక్షిత్రం:Pubba-4
ఎత్తు:5'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Godana Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1563LD
చదువు:ITI (Diesel Mechanic)
వృత్తి:Car garage, Saw Mill
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:29.10.1988
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Arudra-2
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1564LD
చదువు:MBA (Finance & Marketing)
వృత్తి:Accountant
జీతం2.64 lacs/anum
పుట్టిన తేది:13.09.1989
పుట్టిన సమయం:12.35 AM
నక్షిత్రం:Dhanishta-4
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1565LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Sales incharge - Mobile show room
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:22.2.1988
పుట్టిన సమయం:5.15 AM
నక్షిత్రం:Aswini-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1571LD
చదువు:M.Sc., B.Ed.,
వృత్తి:Chemistry Lecturar
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:04.07.1983
పుట్టిన సమయం:9.05 AM
నక్షిత్రం:Revathi-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1572LD
చదువు:M.Tech. (Mechatronics)-JNTU-Hyd
వృత్తి:Sr. Engr. (R&D)-Mercedes-BenZ-Bangalore
జీతం14.0 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:16.02.1990
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Swathi-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jaatharoopa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1573LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Business Analyst
జీతం5.5 Lacs
పుట్టిన తేది:27.01.1990
పుట్టిన సమయం:11.50 AM
నక్షిత్రం:Sravanam - 3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Sanjnika
కార్డు నెంబర్: 1576LD
చదువు:10th, ITI
వృత్తి:Technician - TVS Co.
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:19.9.1990
పుట్టిన సమయం:9.45 AM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Janabhadra Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1577LD
చదువు:B.Sc., SGT
వృత్తి:Computer teacher
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:21.09.1991
పుట్టిన సమయం:10.45 AM
నక్షిత్రం:Dhanishta-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vidhatru
కార్డు నెంబర్: 1578LD
చదువు:degree
వృత్తి:Johnson - Hitachi AC. Co.
జీతం26,000/-
పుట్టిన తేది:21.11.1990
పుట్టిన సమయం:6.55 AM
నక్షిత్రం:Purvashada-1
ఎత్తు:5'-8
రంగు:Fair
గోత్రం:kardhama
కార్డు నెంబర్: 1580LD
చదువు:10th class
వృత్తి:Bike Mechanic
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:05.01.1989
పుట్టిన సమయం:2.50 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:parachata
కార్డు నెంబర్: 1581LD
చదువు:MCA
వృత్తి:Computer programmer - Ground water development
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:22.08.1985
పుట్టిన సమయం:8.10 AM
నక్షిత్రం:Swathi-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Brungarushi
కార్డు నెంబర్: 1582LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Axis Bank - Daily Collections
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:21.07.1992
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-2
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Brungarushi
కార్డు నెంబర్: 1584LD
చదువు:B.A., LLB
వృత్తి:Advocate Practioner
జీతం
పుట్టిన తేది:27.07.1985
పుట్టిన సమయం:1.30 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Prabhonatha
కార్డు నెంబర్: 1585LD
చదువు:B.Tech. (EEE)
వృత్తి:Electrical Engineer - United Braveries Ltd., Hyd
జీతం42,000/-
పుట్టిన తేది:16.06.1990
పుట్టిన సమయం:11.03 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:white
గోత్రం:Thejodharma
కార్డు నెంబర్: 1588LD
చదువు:7th
వృత్తి:Shelf's manufacturing
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:05.03.1982
పుట్టిన సమయం:4.30 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-1
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1590LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Shipping Co., Kakinada
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:06.11.1992
పుట్టిన సమయం:10.00 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1594LD
చదువు:BBA
వృత్తి:H.R.- Sigtuple, B'lore
జీతం6.5 lacs / anum
పుట్టిన తేది:16.11.1991
పుట్టిన సమయం:9.50 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:6'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:viswajna
కార్డు నెంబర్: 1595LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Design Engineer, Toyo Engg., Mumbai
జీతం1.05 lacs/ month
పుట్టిన తేది:01.01.1989
పుట్టిన సమయం:4.15 AM
నక్షిత్రం:Chitta-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1596LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Village secretary - Village Sachivalayam
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:29.05.1990
పుట్టిన సమయం:12.05 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-4
ఎత్తు:6'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1599LD
చదువు:B.Tech (CSE)
వృత్తి:Project works / Jewellary shop
జీతం60,000/-
పుట్టిన తేది:21.08.1990
పుట్టిన సమయం:11.00 PM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Nigama
కార్డు నెంబర్: 1600LD
చదువు:degree
వృత్తి:Aluminium glass work / Finance
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:08.10.1988
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1601LD
చదువు:B.Tech., MS
వృత్తి:SWE - M/s. Lending Club California, USA
జీతం8.6 Lacs/ Anum
పుట్టిన తేది:01.02.1985
పుట్టిన సమయం:7.15 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sounjnika
కార్డు నెంబర్: 1604LD
చదువు:BHM
వృత్తి:Manager - Ocean Perl Hotel, B' lore
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:20.05.1986
పుట్టిన సమయం:1.00 PM
నక్షిత్రం:Hasta-2
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1605LD
చదువు:B.Tech., MBA (International) - GITAM's
వృత్తి:CEO of Online Jewellary, Rajahmundry
జీతం15 - 20 lacs / anum
పుట్టిన తేది:16.09.1989
పుట్టిన సమయం:7.20 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-2
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parishyanga
కార్డు నెంబర్: 1606LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:Sr. SWE - Celesteal Systems, Noida
జీతం10.0 Lacs
పుట్టిన తేది:22.2.1989
పుట్టిన సమయం:11.45 AM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Padmadaksha
కార్డు నెంబర్: 1607LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:Jr. Purchase Asst. - Dept. of Automic Energy, Baba Atomic Research Centre, Kalpakam
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:11.07.1989
పుట్టిన సమయం:4.50 PM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manubrahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1610LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Jr. Asst., Steel Authority of India, Hyderabad
జీతం7.0 Lacs
పుట్టిన తేది:05.05.1990
పుట్టిన సమయం:2.30 PM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1611LD
చదువు:B.A., LLB
వృత్తి:Advocate
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:30.05.1985
పుట్టిన సమయం:10.50 AM
నక్షిత్రం:Hasta-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Bhasvantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1614LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:Narayana School Teacher
జీతం21,000/-
పుట్టిన తేది:25.04.1985
పుట్టిన సమయం:7.10 PM
నక్షిత్రం:Aaruda-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1615LD
చదువు:MS (USA)
వృత్తి:Software Engineer - SAP -Philadelphia, Pennsylvania, USA
జీతం70.0 LACS/ANUM
పుట్టిన తేది:16.03.1995
పుట్టిన సమయం:10.56 PM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1616LD
చదువు:B.Tech. (Mech.), MBA Pursuing
వృత్తి:Technical Trainers - Spark Minda, Vijayawada
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:25.09.1992
పుట్టిన సమయం:3.10 PM
నక్షిత్రం:Pubba-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:vanaja Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1617LD
చదువు:M.Sc. (Ag.)
వృత్తి:Agricultural Officer
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:27.05.1984
పుట్టిన సమయం:6.05
నక్షిత్రం:Revathi-4
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Wheetish
గోత్రం:Vidhathrumanu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1618LD
చదువు:BA
వృత్తి:Appraiser
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:19.02.1986
పుట్టిన సమయం:12.10 AM
నక్షిత్రం:Rohini-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1623LD
చదువు:B.Tech & Pursuing ME 2nd year
వృత్తి:IT Analyst - TCS - Hyderabad
జీతం12.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:15.09.1991
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-1
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Desika manu Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1625LD
చదువు:M.A., Telugu Pandit
వృత్తి:
జీతం
పుట్టిన తేది:20.08.1976
పుట్టిన సమయం:3.35 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sudarsana
కార్డు నెంబర్: 1626LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Media Professional
జీతం16,000/-
పుట్టిన తేది:27.06.1988
పుట్టిన సమయం:5.31 PM
నక్షిత్రం:Anuradha-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:viswajna
కార్డు నెంబర్: 1627LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Associate Director and Fitness trainer
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:27.08.1983
పుట్టిన సమయం:4.30 PM
నక్షిత్రం:Revathi-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1628LD
చదువు:MCA
వృత్తి:SWE- Wipro-Hyderabad
జీతం5.5 lacs/anum
పుట్టిన తేది:24.05.1991
పుట్టిన సమయం:7.45 AM
నక్షిత్రం:Hastha-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sounjnika
కార్డు నెంబర్: 1629LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Material Operational Officer, Reliance Digital, Hyderabad
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:12.04.1989
పుట్టిన సమయం:5.45 PM
నక్షిత్రం:Punarvasu-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parishyanga
కార్డు నెంబర్: 1630LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:VDP in Sreenidhi Secure Pvt. Ltd., Hyderabd
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:27.03.1990
పుట్టిన సమయం:5.30 AM
నక్షిత్రం:Revathi-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1631LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:Branch Manager, Union Bank,
జీతం90,000/-
పుట్టిన తేది:30.12.1988
పుట్టిన సమయం:5.20 PM
నక్షిత్రం:Uttara-4
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Jnanabhadra
కార్డు నెంబర్: 1632LD
చదువు:M.A. saahityaratna, Hindi Pandit
వృత్తి:Pvt. School Hindi Master
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:09-09-1979
పుట్టిన సమయం:10.10 AM
నక్షిత్రం:Aswini-1
ఎత్తు:5'-8
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1633LD
చదువు:B.E.
వృత్తి:SWE-HCL, Chennai
జీతం60,000/-
పుట్టిన తేది:27.01.1993
పుట్టిన సమయం:11.55 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Yajna brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1638LD
చదువు:B.C.A., Digital Marketing
వృత్తి:Sales Executive
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:28.05.1991
పుట్టిన సమయం:8.25 PM
నక్షిత్రం:Anooradha-4
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1639LD
చదువు:MBA - Marketing
వృత్తి:Manager - Reliance Digital, Kakinada
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:16.10.1995
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jatarupa
కార్డు నెంబర్: 1640LD
చదువు:M.Tech. (Mechanical)
వృత్తి:Engg. Assistant, Village sachivalayam
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:23.09.1991
పుట్టిన సమయం:2.15 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1642LD
చదువు:BDS, MDS
వృత్తి:OWN CLINIC & CONSULTANCY, PUNE
జీతం12.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:27.03.1986
పుట్టిన సమయం:1.30 PM
నక్షిత్రం:Chitta-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:ARESH BRAHMARUSHI
కార్డు నెంబర్: 1643LD
చదువు:Inter, ITI
వృత్తి:Bike Mechanic & Car Driver
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:10-10-1998
పుట్టిన సమయం:5.15 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa
కార్డు నెంబర్: 1644LD
చదువు:B.Com., PGDM (Finance)
వృత్తి:Own organic product Business
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:29.01.1992
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Thejodharma
కార్డు నెంబర్: 1646LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-Microsoft, B' lore
జీతం1.0 lacs/month
పుట్టిన తేది:19.02.1997
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:6-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Santkumara Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1647LD
చదువు:B. A
వృత్తి:Goldsmith & Finance
జీతం70,000/-
పుట్టిన తేది:3-4-1985
పుట్టిన సమయం:3.16 AM
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1649LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE, Capgemini, Chennai
జీతం7.0 Lacs
పుట్టిన తేది:28.04.1992
పుట్టిన సమయం:6.52 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Parna Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1650LD
చదువు:B.Com.
వృత్తి:Goldsmith & Finance
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:12.03.1991
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Sravanam - 2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1651LD
చదువు:B.E.(Bits Pilani- Goa), MS (MIS) - Chicago, USA
వృత్తి:SWE- HCL-USA
జీతం1.20 lacs dollars/ A
పుట్టిన తేది:16.05.1991
పుట్టిన సమయం:4.20 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1652LD
చదువు:MDS
వృత్తి:Consultant Surgeon, Vijaya Hospital, Rajahmundry
జీతం1.0 lacs/month
పుట్టిన తేది:06.05.1991
పుట్టిన సమయం:2.44 AM
నక్షిత్రం:Sravanam-1
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Visvabhadra
కార్డు నెంబర్: 1653LD
చదువు:B. Com., B.L. Discontinued
వృత్తి:Accountant
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:04.04.1987
పుట్టిన సమయం:12.05 AM
నక్షిత్రం:Rohini-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Prathnasa
కార్డు నెంబర్: 1654LD
చదువు:M.S. (Engg) - Sydney
వృత్తి:Procuring & Purchasing Officer, Street Furniture, Sydney
జీతం6,000 Australian Dol
పుట్టిన తేది:18.03.1992
పుట్టిన సమయం:12.00 Noon
నక్షిత్రం:Uttara-1
ఎత్తు:5'-8
రంగు:Fair
గోత్రం:viswajna
కార్డు నెంబర్: 1655LD
చదువు:B.Tech. (EEE)
వృత్తి:P.A. Commissioner of Income Tax, Kottayam, Kerala
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:08.12.1989
పుట్టిన సమయం:4.00 PM
నక్షిత్రం:Revathi-3
ఎత్తు:5'- 10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Upayajna Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1656LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE, Vales India P Ltd., Chennai
జీతం70,000/-
పుట్టిన తేది:14.05.1989
పుట్టిన సమయం:1.15 PM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'- 7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vishanani
కార్డు నెంబర్: 1657LD
చదువు:B.Tech. (Mech.), M.S. (ENGG - PRODUCT DESIGN)
వృత్తి:Sr. Engineer- Design - R&D - Chennai
జీతం
పుట్టిన తేది:24.04.1987
పుట్టిన సమయం:03.04 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Arhantha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1658LD
చదువు:C.A.
వృత్తి:Sr. Chartered Accountant, Deloiter USI Group, Hyderabad
జీతం12.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:27.7.1994
పుట్టిన సమయం:17.05 PM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-1
ఎత్తు:5'-7
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1659LD
చదువు:NADITHOKA SAI ANIL
వృత్తి:Production Officer ( Shift In charge) in R.L.Fine Chem Pvt. Ltd., Hindupur
జీతం35,000/-
పుట్టిన తేది:04.12.1992
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Sounjnika
కార్డు నెంబర్: 1660LD
చదువు:M. Tech. (VLSI)
వృత్తి:Hardware Designer, California, USA
జీతం
పుట్టిన తేది:25.11.1982
పుట్టిన సమయం:10.30 AM
నక్షిత్రం:Purvabhadra-2
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1661LD
చదువు:MBA
వృత్తి: Accountant - Accetas Pvt. Ltd., Rajahmundry
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:11-06-1993
పుట్టిన సమయం:12.30 AM
నక్షిత్రం:Hasta-3
ఎత్తు:5'-6"
రంగు:chamanachaaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1662LD
చదువు:M. Sc. (Organic Chemistry) - APSET (Ph. D)
వృత్తి:Reliance Aviation
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:18.08.1987
పుట్టిన సమయం:1.10 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-1
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Jayasena
కార్డు నెంబర్: 1663LD
చదువు:MCA
వృత్తి:Wood Designer - own
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:27.01.1996
పుట్టిన సమయం:5.50 PM
నక్షిత్రం:Bharani-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:chamanachaya
గోత్రం:Aadityasena
కార్డు నెంబర్: 1664LD
చదువు:B.A., B.Ed.,
వృత్తి:P.E.T. in Little Paradise school, Rajahmundry
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:10.10.1993
పుట్టిన సమయం:6.30 AM
నక్షిత్రం:Pushyami-2
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Vishakosa
కార్డు నెంబర్: 1665LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE-Infosis-Hyderabad
జీతం62,000/-
పుట్టిన తేది:18.11.1993
పుట్టిన సమయం:11.28 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1665LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE-Infosis-Hyderabad
జీతం62,000/-
పుట్టిన తేది:18.11.1993
పుట్టిన సమయం:11.28 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1666LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE-United Technologies Corporation, Hyderabad
జీతం10.5 lacs/anum
పుట్టిన తేది:04-07-1989
పుట్టిన సమయం:6.00 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-1
ఎత్తు:5'-7"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Aadityasena
కార్డు నెంబర్: 1667LD
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:Accoutant - Precitech Industrial Equipment, Rajahmundry
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:04.11.1991
పుట్టిన సమయం:7.53 PM
నక్షిత్రం:chitta-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Puranja Brahmarshi
కార్డు నెంబర్: 1668LD
చదువు:B.Tech (CSE)
వృత్తి:Sr. SWE - Orakil, Hyderabad
జీతం1.0 lacs / month
పుట్టిన తేది:19.02.1992
పుట్టిన సమయం:6.40 AM
నక్షిత్రం:Pubba-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Ahabhonasa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1669LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Tinkering works for cars
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:13.12.1997
పుట్టిన సమయం:7.10 PM
నక్షిత్రం:Rohini-4
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1670LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Goldsmith
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:30-12-1993
పుట్టిన సమయం:5.05 Pm
నక్షిత్రం:Punarvasu-4
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1671LD
చదువు:M.Sc. (Organic Chemistry)
వృత్తి:Chemist - Divis Labs, Thagarapuvalasa
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:15-08.1986
పుట్టిన సమయం:4.03 PM
నక్షిత్రం:Mula-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Vajrachetha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1672LD
చదువు:MBA
వృత్తి:Finance Business
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:25-08-1986
పుట్టిన సమయం:4.10 AM
నక్షిత్రం:Bharani-3
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:
కార్డు నెంబర్: 1673LD
చదువు:8th class
వృత్తి:Tailor / Lekhari
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:02-09-1951
పుట్టిన సమయం:11.33 AM
నక్షిత్రం:Pubba-4
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1674LD
చదువు:M. Com.
వృత్తి:Accountant - CMR- Visakhapatnam
జీతం35,000/-
పుట్టిన తేది:31.03.1990
పుట్టిన సమయం:2.32 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vamadeva Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1675LD
చదువు:B.Sc
వృత్తి:Vans goods Consulatanch
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:31.03.1990
పుట్టిన సమయం:2.30 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vamadeva Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1676LD
చదువు:B.Tech.
వృత్తి:Jr. A.O., AIMS, Raipur
జీతం60,000/-
పుట్టిన తేది:18.06.1993
పుట్టిన సమయం:11.50 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manibhadra
కార్డు నెంబర్: 1677LD
చదువు:Master of Planner - SPA-Vijayawada
వృత్తి:Architecture - One India, Hyderabad
జీతం45,000/-
పుట్టిన తేది:24.06.1993
పుట్టిన సమయం:4.55 AM
నక్షిత్రం:Aaslesha-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sourasena
కార్డు నెంబర్: 1678LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE - Pay Pal India, B'lore
జీతం8.0 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:19.05.1992
పుట్టిన సమయం:7.50 PM
నక్షిత్రం:Moola-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1679LD
చదువు:B.Tech., M.S. Atlanta
వృత్తి:Sr. SWE - In Comm. Atlanta, USa
జీతం$105,000
పుట్టిన తేది:3.09.1991
పుట్టిన సమయం:3.40 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswabhadra
కార్డు నెంబర్: 1680LD
చదువు:MBA - Marketing
వృత్తి:Sr. Trade Finance Officer - Nimai Management Consultant, Dubai
జీతం1.0 lacs / month
పుట్టిన తేది:31.05.1988
పుట్టిన సమయం:11.45 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-4
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1681LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Lead Asst. CGI, Hyderabad
జీతం13.44 lacs / anum
పుట్టిన తేది:9.10.1986
పుట్టిన సమయం:7.15 PM
నక్షిత్రం:Moola-3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Brownish
గోత్రం:Yagnika Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1682LD
చదువు:B.Tech', MS - New Jersy
వృత్తి:SWE- Commvault- USA
జీతం$105,000
పుట్టిన తేది:25.04.1990
పుట్టిన సమయం:11.45 PM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:6'-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1683LD
చదువు:B.Tech. (CSE), MBA
వృత్తి:SWE - Vision Technology , Hyderabad
జీతం5.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:25.06.1987
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sutraksha Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1684LD
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:Gold cutting works
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:29.08.1993
పుట్టిన సమయం:11.18 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1685LD
చదువు:B.Com. (Computers)
వృత్తి:Private Accountant - shops
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:11.01.1981
పుట్టిన సమయం:9.00 AM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-3
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Chakrarushi
కార్డు నెంబర్: 1686LD
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:Pvt. Accountant
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:29-05-1985
పుట్టిన సమయం:3.45 AM
నక్షిత్రం:Uttara-3
ఎత్తు:5'-8
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswadaksha
కార్డు నెంబర్: 1687LD
చదువు:Diploma (EEE)
వృత్తి:Fancy Stores
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:8-6-1993
పుట్టిన సమయం:7.00 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Thejodharma
కార్డు నెంబర్: 1688LD
చదువు:10th
వృత్తి:Pvt. Electrician
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:25.01.1983
పుట్టిన సమయం:
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Yagnika Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1689LD
చదువు:B.Tech., MBA
వృత్తి:SWE, DELOIT CO. HYDERABAD
జీతం13.0 LACS/ ANUM
పుట్టిన తేది:26.08.1991
పుట్టిన సమయం:2.45 am
నక్షిత్రం:Satabhisham-3
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Kousalya Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1690LD
చదువు:ITI - Fitter
వృత్తి:Aquaguard Technician
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:12-3-1993
పుట్టిన సమయం:3.30 PM
నక్షిత్రం:Visakha-1
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Prabhodaka Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1691LD
చదువు:ITI - Fitter
వృత్తి:Technical Supervisor - Aravindo Pharma - Hyderabad
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:01.09.1991
పుట్టిన సమయం:4.55 AM
నక్షిత్రం:Rohine-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1692LD
చదువు:B.Com. ITI
వృత్తి:CNG wood Designer, Teekwood business
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:26.7.1989
పుట్టిన సమయం:10.26 PM
నక్షిత్రం:Chitta-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Manushyamaya Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1693LD
చదువు:B.Tech
వృత్తి:Welfare Asst. Grama Sachivalayam-Angara
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:16.10.1991
పుట్టిన సమయం:12.00 Noon
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1694LD
చదువు:10th
వృత్తి:Goldsmith
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:15.03.1994
పుట్టిన సమయం:10.14 AM
నక్షిత్రం:Aswini-2
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Ahabhonasa Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1695LD
చదువు:8th class
వృత్తి:Narsari
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:05.12.1991
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Anooradha-4
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1696LD
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:Manager, Amezon Co. Anaparthi
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:28.12.1990
పుట్టిన సమయం:5.31 AM
నక్షిత్రం:Bharani-4
ఎత్తు:5'-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaka Sanandana Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1697LD
చదువు:M. Tech. (Mech.) GIS
వృత్తి:SWE-AMEZON INDIA, HYD
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:30.08.1993
పుట్టిన సమయం:2.14 PM
నక్షిత్రం:DHANISHTA-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1698LD
చదువు:10th
వృత్తి:Goldsmith, bank appraiser and agriculture
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:14.12.1994
పుట్టిన సమయం:10.29 AM
నక్షిత్రం:Bharani-1
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Visvajnana
కార్డు నెంబర్: 1699LD
చదువు:10th
వృత్తి:FURNITURE BUSINESS
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:10.07.1992
పుట్టిన సమయం:8.30 PM
నక్షిత్రం:Anuradha-4
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1700LD
చదువు:B.Tech. (IIT-Guwahati)
వృత్తి:SWE-Amazon-Hyderabad
జీతం25.0 lacs/anum
పుట్టిన తేది:20-08-1989
పుట్టిన సమయం:6.34 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswatmaka Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1701LD
చదువు:M.Sc., B.Ed.,
వృత్తి:RMC- Ward Secretary
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:14.06.1987
పుట్టిన సమయం:5.11 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-4
ఎత్తు:5-5"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1702LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Finance Business
జీతం10,000/-
పుట్టిన తేది:23.01.1989
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Aaslesha-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1703LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Team Lead -CAD CAM - Vama Industries, Hyderabad
జీతం9.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:13-03-1991
పుట్టిన సమయం:2.21 PM
నక్షిత్రం:DHANISHTA-1
ఎత్తు:6'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sourasena
కార్డు నెంబర్: 1703LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Team Lead -CAD CAM - Vama Industries, Hyderabad
జీతం9.0 Lacs / Anum
పుట్టిన తేది:13-03-1991
పుట్టిన సమయం:2.21 PM
నక్షిత్రం:DHANISHTA-1
ఎత్తు:6'-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sourasena
కార్డు నెంబర్: 1704LD
చదువు:ITI - Fitter
వృత్తి:Incharge - Kantipudi Nissan Ltd.
జీతం18,000/-
పుట్టిన తేది:30.04.1991
పుట్టిన సమయం:5.13 AM
నక్షిత్రం:Visakha-4
ఎత్తు:5-1"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Bhadradattha
కార్డు నెంబర్: 1705LD
చదువు:B.S. (Computers) - Chicago-USA
వృత్తి:SWE-SIGENICS, USA
జీతం80,000 usd
పుట్టిన తేది:15.10.1987
పుట్టిన సమయం:5.11 PM
నక్షిత్రం:Pushyami-1
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1706LD
చదువు:MBA-HR
వృత్తి:Software company, Hyderabad
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:03.07.1990
పుట్టిన సమయం:8.40 PM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1707LD
చదువు:MCA
వృత్తి:Manager-Software Architect, GE-Switzerland
జీతం
పుట్టిన తేది:04.12.1987
పుట్టిన సమయం:11.30 PM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Prathnasa
కార్డు నెంబర్: 1708LD
చదువు:Ph.D. in Mech. Engineer, NIT- Warangal
వృత్తి:Asst. Professor-NIT-SURAT
జీతం12-14 lacs/Anum
పుట్టిన తేది:04.02.1989
పుట్టిన సమయం:9.45 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Kasyapa
కార్డు నెంబర్: 1709LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:MIS Executive, Kumar water plant (Coco cola company)
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:21.3.1995
పుట్టిన సమయం:3.05 AM
నక్షిత్రం:Visakha-2
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1710LD
చదువు:Degree
వృత్తి:Goldsmith
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:03-03-1993
పుట్టిన సమయం:6.20 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-4
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Manibhadra
కార్డు నెంబర్: 1711LD
చదువు:M.Sc. (Maths)
వృత్తి:Secondary Grade Teacher in Govt. school
జీతం4.5 lacs/anum
పుట్టిన తేది:21.4.1995
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Poorvashada-2
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Aparnasa
కార్డు నెంబర్: 1712LD
చదువు:M.Sc. (Computers)
వృత్తి:Research Analyst-Unify Merger Solutions, Hyderabad
జీతం4.8 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:02-10-1990
పుట్టిన సమయం:4.00 PM
నక్షిత్రం:Satabhisham-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Khandava Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1713LD
చదువు:M.Com
వృత్తి:Software company, Hyderabad
జీతం1.0 lacs / month
పుట్టిన తేది:19.09.1975
పుట్టిన సమయం:01.39 AM
నక్షిత్రం:Satabhisham-3
ఎత్తు:6-0"
రంగు:Fair
గోత్రం:Visvachakshuvu
కార్డు నెంబర్: 1714LD
చదువు:MBA
వృత్తి:Medical Representative, Reddy Labs
జీతం5.1 LACS/ANUM
పుట్టిన తేది:23.11.1992
పుట్టిన సమయం:10.20 AM
నక్షిత్రం:Rohini-1
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1715LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE- Delloit, Hyderabad
జీతం10.0 Lacs/ Anum
పుట్టిన తేది:09.10.1988
పుట్టిన సమయం:8.30 AM
నక్షిత్రం:Uttara-2
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Viswajna
కార్డు నెంబర్: 1716LD
చదువు:MBA-HR
వృత్తి:System Administrator - BNY MELLON CO. PUNE
జీతం50,000/-
పుట్టిన తేది:01.04.1991
పుట్టిన సమయం:6.13 PM
నక్షిత్రం:SWATHI-3
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1717LD
చదువు:MBA
వృత్తి:HR Manager - M/s. Stratologon, Hyderabad
జీతం52,000/-
పుట్టిన తేది:07.03.1991
పుట్టిన సమయం:10.10 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-4
ఎత్తు:5'-9
రంగు:Fair
గోత్రం:Thejodharma
కార్డు నెంబర్: 1718LD
చదువు:MBA (M & E)
వృత్తి:Sud Insurance - Union Bank of India
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:23-12-1988
పుట్టిన సమయం:6.45 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-3
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Bharadwaja
కార్డు నెంబర్: 1719LD
చదువు:MBA
వృత్తి:Network Develop Engineer, REO soft Technologies
జీతం12.0 LACS/ ANUM
పుట్టిన తేది:04.09.1987
పుట్టిన సమయం:10.10 PM
నక్షిత్రం:Uttarashada-3
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1720LD
చదువు:B.Sc.
వృత్తి:UI/Ux web developer, Hyderabad
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:22.11.1983
పుట్టిన సమయం:12.30 PM
నక్షిత్రం:Mrugasira-2,
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1721LD
చదువు:Inter
వృత్తి:Sub Staff, Union Bank
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:06.12.1991
పుట్టిన సమయం:6.18 AM
నక్షిత్రం:Jyesta-4
ఎత్తు:5'-10"
రంగు:Reddish
గోత్రం:Viganasa
కార్డు నెంబర్: 1722LD
చదువు:M.Sc. (Chemistry)
వృత్తి:Q.As., Biophore India, Vizag
జీతం6.0 lacs/Anum
పుట్టిన తేది:20.08.1990
పుట్టిన సమయం:3.30 PM
నక్షిత్రం:Magha-1
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Thapasya
కార్డు నెంబర్: 1723LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:System Administration, QuisLex, Hyderabad
జీతం3.60 lacs/ Anum
పుట్టిన తేది:06.02.1992
పుట్టిన సమయం:12.03 AM
నక్షిత్రం:Sathabisham-3
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1724LD
చదువు:M.Tech. (EEE)
వృత్తి:Sr. Executive Engineer, Arbhindo Pharma
జీతం6.3 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:24.11.1991
పుట్టిన సమయం:8.50 AM
నక్షిత్రం:Aarudra-1
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1725LD
చదువు:BDS
వృత్తి:OWN CLINIC, Kaththipudi, E.G.Dist.
జీతంNA
పుట్టిన తేది:22.12.1993
పుట్టిన సమయం:12.22 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-4
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1726LD
చదువు:B.Com., B.Ed.,
వృత్తి:Union Bank Appraiser
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:24.12.1964
పుట్టిన సమయం:NA
నక్షిత్రం:Pubba-4
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Fair
గోత్రం:Bhammam Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1727LD
చదువు:Inter & ITI
వృత్తి:Own Taxi Service
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:07.11.1992
పుట్టిన సమయం:6.42 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1728LD
చదువు:B.Tech. (IT)
వృత్తి:SWE, LEGATO, Hyderabad
జీతం80,000/-
పుట్టిన తేది:10.12.1991
పుట్టిన సమయం:8.11 AM
నక్షిత్రం:Uttarashada-4
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:bhrungarushi
కార్డు నెంబర్: 1729LD
చదువు:MFA (Master of Fine Arts)
వృత్తి:Gold designer
జీతం20,000/-
పుట్టిన తేది:15.11.1990
పుట్టిన సమయం:2.10 AM
నక్షిత్రం:Chitta-3
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sruthivardhana
కార్డు నెంబర్: 1730LD
చదువు:B.Sc. (Computers)
వృత్తి:Executive, Reliance Jeo Projects, Koththavalasa
జీతం32,000/-
పుట్టిన తేది:17.08.1983
పుట్టిన సమయం:10.30 PM
నక్షిత్రం:Poorvabhadra-2
ఎత్తు:5'-11"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1731LD
చదువు:ITI - Electrical
వృత్తి:Electrician - Mahindra Cars
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:14.09.1993
పుట్టిన సమయం:7.30 PM
నక్షిత్రం:Magha-3
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:jayadhanva
కార్డు నెంబర్: 1732LD
చదువు:ITI -Arc Welder
వృత్తి:Arc welder - Ashok Leyland
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:03.05.1992
పుట్టిన సమయం:5.00 AM
నక్షిత్రం:Bharani-2
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vanaja Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1733LD
చదువు:Diploma in Agriculture
వృత్తి:Ag. Assistant - Grama Sachivalayam
జీతం15,000/-
పుట్టిన తేది:17.08.1991
పుట్టిన సమయం:7.05 AM
నక్షిత్రం:Visakha-3
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:vasista Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1734LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:SWE-GIS Planner - CYIENT - Kakinada
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:18.05.1993
పుట్టిన సమయం:4.00 PM
నక్షిత్రం:Jyesta-4
ఎత్తు:5'-8"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanatana
కార్డు నెంబర్: 1735LD
చదువు:M.Tech. (Mechanical)
వృత్తి:Mechanical Engineer, Andhra Paper, Unit: Kadiam
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:07.11.1992
పుట్టిన సమయం:12.30 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-3
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Thandava Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1736LD
చదువు:B.Sc., B.A.,
వృత్తి:Whole sale cloth business
జీతం25,000/-
పుట్టిన తేది:08.11.1991
పుట్టిన సమయం:6.00 PM
నక్షిత్రం:Anuradha-2
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Suparnasa
కార్డు నెంబర్: 1737LD
చదువు:B.Tech. (CSE)
వృత్తి:SWE-Technical Lead-Wipro, Hyderabad
జీతం11.0 lacs / Anum
పుట్టిన తేది:24-11-1991
పుట్టిన సమయం:3.50 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-4
ఎత్తు:5'-4"
రంగు:Fair
గోత్రం:Aditya Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1738LD
చదువు:B.Com., CA final Sem
వృత్తి:AP TRANSCO contract job
జీతం35,000/-
పుట్టిన తేది:01.01.1992
పుట్టిన సమయం:10.30 AM
నక్షిత్రం:Anuradha-1
ఎత్తు:5-2"
రంగు:Fair
గోత్రం:Devasena
కార్డు నెంబర్: 1739LD
చదువు:Darla Hareesh
వృత్తి:Instrument Engineer
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:18.04.1994
పుట్టిన సమయం:7.35 PM
నక్షిత్రం:Punarvasu-3
ఎత్తు:7.35 PM
రంగు:Fair
గోత్రం:Suvarnasa
కార్డు నెంబర్: 1740LD
చదువు:B.Tech. (ECE)
వృత్తి:Mtc. Engineer, KSPDC
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:27.08.1990
పుట్టిన సమయం:6.15 AM
నక్షిత్రం:Visakha-2
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Fair
గోత్రం:Phanibhadra
కార్డు నెంబర్: 1741LD
చదువు:B.Tech. (Mech.)
వృత్తి:Sr. Content Analyst, M/s. Camp Systems, Hyderabad
జీతం45,000/-
పుట్టిన తేది:13.06.1991
పుట్టిన సమయం:9.20 AM
నక్షిత్రం:Mrugasira-4
ఎత్తు:5-6"
రంగు:Fair
గోత్రం:Vedapaala
కార్డు నెంబర్: 1742LD
చదువు:B. Pharmacy
వృత్తి:Chemist - Divis Labs, Visakhapatnam
జీతం40,000/-
పుట్టిన తేది:21.02.1993
పుట్టిన సమయం:9.36 PM
నక్షిత్రం:Satabhisham-1
ఎత్తు:5'-9"
రంగు:Fair
గోత్రం:Sanaga Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1743LD
చదువు:B.Tech (ECE)
వృత్తి:SWE - Dell - Hyderabad
జీతం8.2 Lacs
పుట్టిన తేది:01.11.1990
పుట్టిన సమయం:17.40 PM
నక్షిత్రం:Revathi-3
ఎత్తు:5-7"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Haridharma Brahmarushi
కార్డు నెంబర్: 1744LD
చదువు:Diploma (Mechanical)
వృత్తి:V M C Works Inspector
జీతం30,000/-
పుట్టిన తేది:20.05.1971
పుట్టిన సమయం:9.30 AM
నక్షిత్రం:Uttarabhadra-1
ఎత్తు:5'-3"
రంగు:Chamanachaya
గోత్రం:Ahabhonasa Brahmarushi

All Rights Reserved. Vishwa Brahmana Sangam, Rajahmundry
Designed By BSquare